การดำเนินการตามนโยบายนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีการศึกษา 2566

O24 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1.pdf

1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.pdf
คู่มือธุรการ.pdf
(ประกาศและใบสมัคร) ครูอัตราจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกที่ปฏิบัติการสอนได้ ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู.pdf

2.ด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกที่ปฏิบัติการสอนได้ ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู .pdf
สัญญาจ้างครูณัฐวรรณ เครือคต.pdf

3.ด้านการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร.pdf

4.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศอัตราร้อยละ.pdf

5.ด้านการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ.docx.pdf

ปีการศึกษา 2565

1.การวางแผนกำลังคน

แบบรายงานข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกโรงเรียนวัดทอง.pdf

2.การพัฒนาบุคลากร

MOE Safety .pdf
บ้านนักวิทยาศาสตร์.pdf
อบรมITA.pdf
การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา.pdf
ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย.pdf
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล.pdf
อบรม ภาษาไทย.pdf
อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร.pdf
อบรมงานประดับผ้า.pdf

3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

5. การรักษาเวรยาม