สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ประจำปีงบประมาณ 2566

O21 แบบ สขร1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม.pdf

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน.pdf

พฤศจิกายน 2564


ธันวาคม.pdf

ธันวาคม 2564


มกราคม.pdf

มกราคม 2565


กุมภาพันธ์.pdf

กุมภาพันธ์ 2565