กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.PDF

พ.ร.บการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -๔๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒-๔๕.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf
พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf
พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf
พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔) 62.PDF

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

พรบ.-สภาครู (1).pdf

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.PDF