แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566-2570

O4 แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดทอง25666-2570.pdf

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563-2565

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดทอง2563-2566.pdf