หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2566

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

6.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ