แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ.pdf
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วงเงินเกิน 500,000.pdf