การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปีงบประมาณ 2566

O35 แนวทางการบริหารความเสี่ยง.pdf
o35 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารควา.pdf

ปีงบประมาณ 2565

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf