คู่มือหรือมาตรฐานการการปฏิบัติงาน

O14_คู่มืองานบุคคล.pdf

คู่มือการบริหารงานบุคคล

O14_คู่มือบริหารงประมาณ.pdf

คู่มือการบริหารงานงบประมาณ

O14_คู่มือบริหารงานทั่วไป.pdf

คู่มือการบริหารงานทั่วไป

O14_คู่มือบริหารงานวิชาการ.pdf

คู่มือการบริหารงานวิชาการ