การขับเคลื่อนจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 

O40 แต่งตั้งคณะกรรมการการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

การจัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 

o40 Do's _ don't.pdf

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐในหลักสูตร

หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริงจริยธรรมของหน่วยงาน 

กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา.pdf