ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ประมวลจริยธรรมครู_2564PDF_230216_135041.pdf

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

w4-2565_230218_170754.pdf
020610-178 -220965_230218_170727.pdf